Privacy Policy

The Spidermonkeys BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Jouw gegevens zullen dan ook op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden, geheel volgens de Algemene Verordening.

Artikel 1: Wettelijke bepaling

1. The Spidermonkeys is een Besloten Vennootschap gevestigd te Oliemolenhof 18A in Amersfoort, kvk-nummer 65421868.
2. Website (hierna ook ‘’de website’’): www.thespidermonkeys.com 

Artikel 2: Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3: De content van de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben ten einde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6: Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door The Spidermonkeys en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van je bestellingen.

Artikel 7: Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via info@thespidermonkeys.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9: Commerciële aanbiedingen

Je kan commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@thespidermonkeys.com of schrijf je uit via de knop aan de onderkant van de mail.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je jezelf te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11: Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

• Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
• Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
• Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met trackingcookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
• Facebook (tracking cookie)

4. Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op je apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodig ik je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

Artikel 12: Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14: Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met: info@thespidermonkeys.com